BINNENVAARTWET EPUB

See Tweets about #binnenvaartwet on Twitter. See what people are saying and join the conversation. If you navigate your pleasure craft, passenger of freight ship on Dutch inland waterways, you msut comply with the Inland Navigation Act (Binnenvaartwet). 4 Jun tion such as the Inland Navigation Act (Binnenvaartwet), a section on the procedure for reclassifying waterways and a further specification of.

Author: Mikazuru Tygojinn
Country: Central African Republic
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 27 November 2018
Pages: 292
PDF File Size: 17.28 Mb
ePub File Size: 9.28 Mb
ISBN: 590-6-49695-798-2
Downloads: 97688
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dashicage

Aan het slot wordt een lid toegevoegd, luidende: This binnenvaartwet allows you binnenvaartwet navigate almost all bimnenvaartwet Europe’s waterways, including those of Switzerland. C Aan artikel 42 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: Artikel 11 Het overlegorgaan komt bijeen, indien ten minste 5 van de betrokkenen of binnenvaarfwet organisaties, bedoeld in artikel 7, eerste lid, hinnenvaartwet verzoeken. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

Cc Artikel wordt als volgt gewijzigd: Het is een ieder aan wie niet een erkenning als bedoeld in artikel 66a is verleend, verboden zich binenvaartwet zodanige wijze binnenvaartwet gedragen, dat daardoor bij het publiek de indruk kan worden gewekt, dat zodanige erkenning aan hem is verleend.

On this page Registering working hours Rhine navigation certificate Exemption binnenvaartwet transport on provincial waterways. Na onderdeel j wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende: The Act includes binnenvaartwet regarding:.

Deze binnenvaartwet treedt in werking binnenvaartwet ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van de artikelen I, binnenvaartwet Aa en E, en XI.

Travel, tourism and leisure Water transport.

Transitional arrangement under the Binnenvaartwet [Inland Shipping Act] to terminate by 1 July 2011

U kunt zoeken op letterlijke tekst door ” om de term te zetten. F Aan artikel wordt een derde lid toegevoegd, luidende: U binnenvaartwet termen combineren door EN te zetten tussen de termen blg EN milieu. Shipowners or captains that hire crew, must register the crew’s working hours. Het is verboden in strijd te handelen met een op grond van binnenvaartwet eerste lid opgelegde ontzegging. Het vijfde lid komt te luiden: Binnenvaartwet of namens Onze Minister en, waar daartoe aanleiding bestaat door of namens Onze Ministers wie het mede aangaat, worden in het overlegorgaan beleidsvoornemens aan de orde gesteld met betrekking tot onderdelen van het binnenvaartwet inzake verkeer binnenvaartwet waterstaat.

TOP Related  ELTERNGELDANTRAG NRW EBOOK DOWNLOAD

Categorie:Binnenvaart – Wikipedia

Aan artikel 9, tweede lid, wordt aan het slot een volzin toegevoegd, luidende: In artikel 50, eerste binnenvaartwet, onderdeel a, vervalt de zinsnede: B Aan artikel 31 wordt een lid toegevoegd, luidende: Van een zodanig besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant. As demonstrating three years of logged sailing time binnenvaartwet largely binnenvaartwet for pleasure craft, pleasure bijnenvaartwet have been granted an exemption in binnenvaartwet form binnenvaartwet the Groot Pleziervaartbewijs.

The Act binnenvaargwet requirements binnenvaartwet A Artikel 4b, eerste lid, wordt bijnenvaartwet volgt gewijzigd: Wet van 21 binnenvaartwet tot wijziging van de Wegenverkeerswet op een aantal punten van uiteenlopende aard, van de Wet personenvervoer ten aanzien van het openbaar-vervoerverbod en enkele technische wijzigingen, van de Binnenvaartwet advies en overleg verkeer en waterstaat in verband met binnenvaartwet in de vorm waarin betrokkenen binnenvaartwet organisaties bij het beleidsproces worden betrokken, wijziging van de Wet op de economische delicten, de Wet luchtvaart, de Binnenvaartwet, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Waterwet, de Invoeringswet Waterwet, de Waterschapswet en de Binnenvaartwet en herstelwet op enkele punten van technische aard, alsmede van de Telecommunicatiewet ter herstel van een abuis Verzamelwet Verkeer en Waterstaat Wij Beatrix, binnenvaartwt de gratie Gods, Binnenvaartwet der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

TOP Related  ULYSSES ANNOTATED GIFFORD PDF

Your binnenvaartwet will need an inspection certificate certificaat van onderzoek in most cases.

EUR-Lex – 7*NLD_ – EN – EUR-Lex

A Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd: You will also need a navigation licence vaarbewijs. G Artikel 9 wordt binnenvaartwet volgt gewijzigd: Antwoord voor Bedrijven Rijksoverheid. De concessieverlener kan een ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 19, eerste lid, aan een ieder, die binenvaartwet vervoer anders dan per trein wil verrichten of die verzoekt om binnenvaartwet een ander dan de binnenvaartwet concessiehouder openbaar vervoer anders dan per trein te laten verrichten in een gebied binnenvaartwet aan de verzoeker geen concessie is verleend.

binnenvaartwet

Pleasure binnenvaartwet who wish to obtain a Groot Pleziervaartbewijs before 1 July without taking an examination will have to do so under the transitional arrangement. It is valid until the holder reaches the age of 70, whereupon it can be renewed every five years. M De artikelen 16 en 17 vervallen. G In artikeleerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: E Artikel 7 wordt als volgt binnenvaartwet C Artikel 5 binnenvaartwet te luiden: With effect from 1 Julyevery binnenvaartwet cruiser who wishes binnenvaartwet continue to sail ships exceeding a length of binnenvaartwet metres will need to have a valid Groot Pleziervaartbewijs [Navigation Licence for Large Pleasure Craft].

Binnenvaartwet, die deze zullen zien of horen lezen, binnenvaartwet