DEFINITIVNI VODIC KROZ GOVOR TELA PDF

Definitivni vodic kroz govor tela. by Piz, Alan; Piz, Barbara. Book condition: New. Book Description. Vulkan izdavastvo, paperback. New. Serbian language. Title, Definitivni vodič kroz govor tela. Authors, Allan Pease, Barbara Pease. Translated by, Tanja Milosavljević. Edition, 2. Publisher, Mono i Manjana, Buy Definitivni vodic kroz govor tela by Alan; Piz, Barbara Piz (ISBN: ) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free delivery on.

Author: Shazahn Gulabar
Country: Mexico
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 10 June 2016
Pages: 364
PDF File Size: 5.5 Mb
ePub File Size: 15.44 Mb
ISBN: 521-8-21868-326-4
Downloads: 40232
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mikabar

Ovo ne znai da bi ena koja se bavi bi-znisom trebalo da se ponaa mukobanjasto; potrebno je da pro-sto izbegava da svoju enstvenost signalizuje gestovima kao to su slabaan stisak ruke, kratke suknje i visoke potpetice, ukoliko zaista eli da je smatraju podjednako dostojnom dwfinitivni. Upotrebljena na odreen na-in, snaga dlana daje onome ko je koristi mo tihog autoriteta.

A ako ujedete ruku koja vas hrani, uzde bi mogle da vam se otrgnu iz ruku.

Veina Ijudi kree desnom, to je nepovoljna okolnost kad im se namee dominantno rukovanje, zato to imaju premalo ma-nevarskog prostora, a to dozvoljava drugoj osobi da dominira.

Na primer, gojazni ljudi ne mogu da prekrste noge.

Ovi protivreni deefinitivni bljesnu na licu osobe u deliu sekunde i neuveban posmatra ih naje-e propusta. Kad se rei i govor tela neke osobe sukobljavaju, ene zanemaruju izreeno. Odraz u ogledalu desne4 Vlasnik korporacijc Virgin, trcnutno “teak” oko 3 milijardc dolara.

Ta osoba pokazuje da su joi miSifi napeti i izgleda kao da oekuje da bude napadnuta, dok e osoba koja se osea defanzivno i dominantno zauzeti asimetrian polo-aj, to jest, onaj pri kojem jedna strana tela nije odraz druge. Mukarci ija profesija podrazumeva neki vid brige o drugima, kao i umetniki tipovi, proli su na ovom testu gotovo podjedna-ko dobro kao ene: Majmuni i impanze takoe to rade da bi se zaStitile od frontalnog napada.

Lahi osmesi razvlae samo usta dok oni pravi razvlae i oci i ustaosmehivanja.

Govor Tela Alan I Barbara Piz Pdf 12 firewall bruja gratu « amonmonlo’s Blog

Ustanoviete da vam je prvi poloaj delovao sasvim prirodno, dok vam se drugi i-ni totalno pogrean. To moe da okira silediju, stoga ovaj postupak morate da koristite selektivno i samo kao poslednje pribeite. Intuicija nam govori da se drimo dalje od osoba s povijenim ustima. Slike ena bez osmeha na licu pro-tumaene su kao znak da su nesrene, dok su slike mukaraca tfla osmeha na Jicu protumaene kao znak dominacije. Smeh u IjubaviRobert Provajn je utvrdio da je, prilikom udvaranja, takoe ena ta koja se uglavnom smeje i osmehuje, a ne mukarac.

TOP Related  MAZI KE MAZAR EBOOK DOWNLOAD

Mnogi mukarci kau da su im oevi jo kao deacima pokazali kako se rukuje, ali kroz takvu je obuku proao vrlo mali broj e-na. Mada je sedam “pumpanja” prihvatljivo, neki pumpai govvor i posle toga nekontrolisano da pumpaju, kao da pokua-vaju da nateraju vodu da potee. Na primer, ena moe da uputi mu-karcu “ubitaan pogled” i tako mu, bez da otvori usta, saopti vr-lo jasnu poruku. To je zato to je u tom poloaju lakse postii “gornju ruku” definitjvni rukovanja, zbog ega onaj s vae leve strane izgleda kao da ima prevlast.

Sem u sluajevima kad je oseanje prisnosti uzajamno ili inicijator ima istinski jak razlog za rukovanje obema rukama, primalac e verovatno postati sum-njiav i nepoverljiv prema namerama inicijatora.

Vrhunsid prevaranti i profesionalni laovi su Jjudi koji su razvili specijalnu vetinu nadopunjavanja svojih neverbalnih signaJa i usmeno izgovorenih lai. Generalno, odgovor na ovo pitanje je “ne”, zbog pomanjkanja podudarnosti do kojeg e verovatno doi izmeu glavnih gestova, telesnih mi-kro-signala i izgovorenih rei. S godinama, ovo skrivanje postalo je sofisticiranije i, negde oko este godine, kad je skrivanje iza vrstih predmeta postalo neprihvatljiv vid ponaa-nja, nauili smo da vrsto prekrstimo ruke na grudima kad god situacija postane pretea.

U emu je razlika izmeu posmatraa i manijakog progonitelja?

Definitivni vodic kroz govor tela

Verovatno je poeo da se 12razvija pre 2 miliona godina, da bi pre godina bio ve uglavnom formiran, a tokom tog peri-oda, veliina naeg mozga se utrostruila. Brzina nekih gestova i njihova oiglednost za ostale ljude tako-de su povezani sa starou pojedinca.

Kruni oni miii u oima deluju nezavisno i otkrivaju istin-ska oseanja i iskrene osmehe. Rej Berdvistel je ustanovio da je osmehivanje meu pripadnicima srednje tels najesce u Adanti, Luisvilu, Memfisu, Nevilu i ve-em delu Teksasa. Takoe, moe da uspori rad srca, proiri arterije, podstie apetit i sagoreva kalorije. Koliko definitibni umete dauoite protivrenosti u govoru tela? Ali ako neko boluje od artritisa ake, njegov stisak ruke e takoe biti mlak, kako bi izbegao bol koji bi mu naneo snaan stisak.

Cesto se deava da kupci imaju skrivene razloge koje trgovci ni-kad ne otkriju, zato to ne uoe ni prekrtene ruke ni skup sig-nala koji ih prati, koji daju do znanja da kupac ima negativan stav u vezi s neim. Jagodini miii povlae uglove usana horizontalno ili nanie, dok se kruni oni miii ne pome-raju.

TOP Related  KITAB DALAIL KHAIRAT PDF

Isto tako, govornik koji ne poseduje mo zapaa-nja nastavie da govori na isti nain, ne primeujui nita.

To je viestruki gest koji ima tri glavna dela: Era radija dala je prostor ljudima koji su umeli da barataju govornom reju, poput Vinstona erila, koji je divno govono, ali koji bi se danas, u vizuelnoj eri, verovatno tee izbono da po-stigne ono to je postigao.

Je T, jeste P vas dvojica videli moju kozu? Prodavce i pregovarae esto ue da gpvor obino sigurnije da definitlvni s prezentacijom proizvoda ili ideje sve dok ne defunitivni zbog ega mogui klijent dri ruke prekrstene na grudima. Zakljuci ovogistraivanja nagovetavaju da u svaku katego-riju spadaju po neki od gestova. Rezultat toga je izjednaen “zahvat” pri ko-jem oba dlana ostaju u vertikalnom poloaju, to izaziva oseaj jednakosti i uzajamnog potovanja, budui da nijedan nije spre-man da se povue pred drugim.

Kolena su mi klecala. Postoji nekoliko poloaja prekrtenih ruku, a mi emo ovde da, rotiraju prema unutra omoguavaju mukarcima da precizno zamahuju; enske ruke, koje rotiraj prema napolje, pogodne su za bolje noenje. Nastojte da ih u svakoj prilici izbegavate.

Definitivni Vodic Kroz Govor Tela Pdf Download | bangkorasu

tsla Pripadamo vrsti primata – Homo sa-piens – osavih majmuna koji su nauili da hodaju na dve noge i imaju pametan, napredan mozak. Ukoliko je osoba va potinjeni, gest dlan nanie smatra se pri-hvadjivim, budui da ste ovlaeni da ga upotrebite. Poslednje pribeiteHladno, vlano i lepljivo definktivni ne voli da se rukuje s etiri slojanjene kobasice.

Time obezbeujete da rukovanje osta-ne na ravnopravnoj osnovi. I generalni direktor i zaposleni oseaju da su njihovi skupovi gestova sasvim u redu, budui da signalizuju njihov status i meusobni odnos koji iz njega proiz-Jazi.

Zanimljiva raz-lika je u tome to su ene sklone da vie raire ruke u blizini mu-karaca koje smatraju privlanim, dok u blizini agresivnih ili ne-privlanih mukaraca prekrtaju ruke na grudima. Cinjenica je da je govor tela iskreniji od givor. Mukarci su pokuali da pariraju Adamo-vom stisku ruke takvi su oni. Zamislite da ste uli u priguseno osvetljenu, zadi-mljenu prostoriju u kojoj proroica s turbanom na glavi i puna ljateegnakita sedi za niskim polukrunim stoiem na kojem se nalazi kristalna kugla: